Eiland De Hoek Loosdrecht

Studie naar kansen en ontwikkelmogelijkheden voor recreatie en natuur op en rond dit eiland. Vertaald naar een ruimtelijk raamwerk met bouwstenen en ontwerpprincipes voor vervolg. Particuliere opdrachtgever.

Haarvaten van Appingedam

Onderzoek naar het netwerk van stegen binnen de Damster stadsplattegrond. Resulterend in een advies voor de omgang met historische panden, als basis voor de versterkingsoperatie. iov het College van Rijksadviseurs.

Historisch Lint Hoogezand

Ontwerpstudie naar kansen voor revitalisatie van het historische lint van Hoogezand, tav nieuwe woon- en werkmilieus, groen en water, ruimte voor fietsers en voetgangers. iov dorpsbouwmeester Rob Hendriks.

Landhuis Oud Amelisweerd

Strategisch advies voor de toekomst van het landhuis en al zijn activiteiten, als schakel binnen de bredere landgoederenzone en het USP. Uitgebracht als lid van het Erfgoed Expert Team.

Ringpark Dichterswijk

Ontwerp en strategie voor de ontwikkeling van een nieuwe parkstructuur van 3,5 km door de Utrechtse stadswijk, dat diverse plekken, parken en plannen aaneen rijgt. Doorlopend project, ism gemeente, bewoners en ondernemers.

Wisseling van de Wacht

Bijdragen aan het boek over de Hollandse Waterlinies (Unesco), boordevol kaarten, foto's, essays en beschrijvingen van de bijna 100 forten en hun ontworpen landschappen. ism Yttje Feddes, Eric Luiten, Harry Harsema, et al.

Groene Verdozing A15

Studie naar het dichtslibbende landschap rond de A15 en de Betuwelijn, in de gemeente Overbetuwe, door distributiehallen, zon- en windparken, en hoe het anders (en groener) kan. ism Architectuurcentrum ACN.

Inrichtingsvisie kades Utrecht

Ontwerp voor de omgang en revitalisatie van een familie van stegen aan de Ooster- en Westerkade, als uitwerking van, en meegeschakelend met, het herinrichtingsplan. iov Gemeente Utrecht.

JRC Campus Petten

Ontwerpvisie en bouwstenen voor de transformatie van een introvert onderzoekscentrum naar een natuurinclusief science park middenin de duinen. iov JRC en Europese Commissie, ism DVT.

Energiestudie USP Utrecht

Ontwerponderzoek naar kansrijke locaties en configuraties van zonnepanelen op en rond de campus, resulterend in een interactief 'kookboek PV'. iov Universiteit Utrecht, ism Topia.

Verrukkelijk Alblasserwaard

Visie en handelingsperspectief voor een gezond landschap met kringlooplandbouw, ingezet vanuit de stads- en dorpsranden, regiowinnaar EO-Wijers prijsvraag 2020. ism KAS.

Stegenplan Heerenveen

Ruimtelijke visie voor zeven centrumstegen in het kernwinkelgebied, resulterend in een concreet herinrichtingsplan voor de Romkessteeg, poort naar de binnenstad. iov gemeente Heerenveen.

Toekomst van de steeg

Doorlopend onderzoek naar de staat en toekomst van stegen en gangen in Nederland en Vlaanderen. Gestart vanuit een inventarisatie van ruim 250 stegen in Utrecht, resulterend in een atlas met kansen voor revitalisatie, onderdeel van de omgevingsvisie binnenstad.

De Slimme Omringdijk

Plan voor een nieuw regionaal energienetwerk, dat vraag en aanbod bij elkaar brengt en geënt is op de geschiedenis en structuur van de Westfriese Omringdijk. Met uitwerking voor bedrijventerrein Hoorn. iov BNA Onderzoek, ism KAS.

Plaspoelpolder Rijswijk

Verkenning naar de vergroening en verduurzaming van het groene assenkruis, het ruimtelijke raamwerk van dit grote bedrijventerrein. Resulterend in een bouwdoos met kansen op drie schaalniveaus. ism Ixin.

De Leede Kesteren

Modellenstudie en plan voor een efficiëntere herinrichting van het multifunctionele sport- en voetbalcomplex, middenin een woonwijk. iov gemeente Neder-Betuwe, ism bewoners.

Zochertuin Utrecht

Plan voor de heropening en herinrichting van een vergeten binnenstedelijk hof van 4.000m2 groot, in Zocheriaanse stijl, als motor voor de transformatie van de omgeving. iov Caron Real Estate, ism omwonenden.

Seelig Kazerne Breda

Stedenbouwkundige schets voor de transformatie van een oud militair terrein gebaseerd op de principes van een 'urban forest'.

The White Stripe

Idee voor een drie kilometer lang plantvak met duizenden witte asters; beeldmerk van de 'hartlijn', de centrale route door Leiden Bio Science Park.

Ruimte voor de Rivier

Coauteur van hét boek over de meest ingrijpende en succesvolle (ontworpen) verandering van het Nederlandse rivierenlandschap.

Skate & Run Opheusden

Plan en participatieproces voor de inpassing voor een skatepark op een bestaande locatie met ijsbaan en hardlooptrack.

Gelderse Stedenbouw

Provinciaal adviseur voor de kwaliteitsbewaking en -begeleiding van acht binnenstedelijke transformatieprojecten in Gelderland.

Villa Parkwijk Baarn

Plan voor de restauratie en herinrichting van de historische tuin behorende bij Rijksmonument Villa Parkwijk.

Expeditie Gelderse Vallei

Verkenning van het landschap op ooghoogte, een voettocht als basis voor analyse en debat, leidend tot adviezen en bouwstenen voor de Gelderse Omgevingsvisie.

Kernrandzones Utrecht

Inspiratiegids voor de omgang met en ontwikkeling van kernrandzones in het buitengebied van de provincie Utrecht.

Toekomst van het Veen

Reportage in Blauwe Kamer over de toekomst van het westelijk Veenweidegebied, in het licht van klimaatverandering, bodemdaling en kringlooplandbouw.

Oosterveer Amsterdam

Stedenbouwkundige schets voor de kop van de Johan van Hasseltweg in Amsterdam Noord, resultaat van een ontwerpstudie aan de Academie van Bouwkunst.

Parkhuis Rijswijk

Visie voor een bredere herontwikkeling en transformatie van het oude stadshuis tot een multifunctioneel parkhuis, als poort naar het landschap.

Sluiseiland Gouda

Schets voor een alternatieve invulling en gebruik van het eiland door een open bouwblok met woningen bovenop het sluizencomplex te plaatsen.

Johan de Witt tuin

Ontwerp voor een tuin bij een karakteristieke bungalow, met een verdiept grasvlak en een pergola als verbindend element van voor naar achter.

Parkenboek Lingezegen

Coauteur van het boek over de vele parken van Arnhem en Nijmegen, over hun ontstaansgeschiedenis, ontwerpstijl en maatschappelijke betekenis.

Wespentaille Eemland

Strategisch beleidsadvies voor de omgang met een smalle doorgang in Nationaal Landschap Eemland-Arkemheen, vanuit de rol als assistent Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Utrecht.

Velden Drentsche Aa

Plan voor een betere inbedding en herinrichting van de velden en haar wegen binnen de opbouw van het Drentsche Aa landschap, met zichtlijnen als ontwerpmotief.

Pier Scheveningen

Concept voor de omvorming van de pier naar een strekdam, waarmee zand kan worden vastgehouden en verspreid en zo bijdraagt aan de Nederlandse kustversterking.